โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560

2

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน และเป้นการสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยกย่องให้ได้รับรางวัล สุดยอดครูดี และครูดีชายขอบ ประจำปี พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด  ดังนี้

  1. ประกาศ
  2. ใบสมัคร