มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 725,671 บาท

23810 23811

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.ให้กับทายาทผู้มีสิทธิรับเงินของนางวันดี สารรัตน์ จำนวนเงิน 725,671 บาท  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559