ผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่ทำประกันภัย

 

สกสค

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 2 ถึงโครงการ 7 (โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา) และให้ผู้กู้เงินโครงการ 5 ถึงโครงการ 7 สามารถทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองวงเงินกู้ด้วยความสมัครใจ และธนาคารออมสินได้เห็นชอบให้ผู้กู้เงินทำประกันภัยกับ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นั้น                                                                                                              ในการนี้ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งรายชื่อผู้ที่ประกันภัยใกล้สิ้นสุดการคุ้มครอง  ดังรายชื่อ                                                        ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ประกันภัย