ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2562

ประชุมศูนย์พิทักษ์ครูไทย