ประกาศผลการทดสอบความรู้ 11 มาตรฐานตามคุรุสภากำหนด

สกสค

ขอความอนุเคราะห์ผู้ผ่านการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของ ชื่อ-สกุล และหากมีความประสงค์สั่งซื้อปกวุฒิบัตร สามารถ
สั่งซื้อได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ ในราคา 150 บาท
ต้งั แต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560 (สีส้ม)

ประกาศผลการทดสอบ

ศูนย์สอบโรงเรียนเจริญสามัคคี

ศูนย์สอบโรงเรียนอำนาจเจริญ

ศูนย์สอบอำเภอชานุมาน

ศูนย์สอบอำเภอพนา

ศูนย์สอบอำเภอหัวตะพาน