ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน

ทุน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสกสค.โดยศูนย์พัฒนาชีวิตครูร่วมกับธนาคารออมสิน มอบทุนแก่สมาชิกบุตรสมาชิก และทุนสนับสนุนโรงเรียน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.ใบขอรับทุนของสมาชิก

2.ใบขอรับทุนของบุตร

3.ใบขอรับทุนโรงเรียน

4.หนังสือนำส่ง