จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. จำนวน 173,891.72 บาท

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. ให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. ของนางประมวล  ภาคเจริญ เป็นเงินจำนวน 173,891.72 บาท

144021