จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 578,685.25 บาท

133174
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้กับทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.ของนางเสงี่ยม วรรณพัฒ เป็นเงินจำนวน 578,685.25 บาท