จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. จำนวน 273,924 บาท

91766

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิินสงเคราะห์ครอบครัว ของ ด.ต. ไพฑูรย์  บุญยิ่ง สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 88133  เป็นเงินจำนวน 273,924 บาท