จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 721,182 บาท

 

56158

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของนายเสมอ ขันอาษา จำนวนเงิน 721,182 บาท