จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 748,488 บาท

2242

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ  จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 748,488 บาท ให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินของนายชินวัช  ชูกลิ่น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559