จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 717,344 บาท

34485

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.ของนางสาวอรอนงค์  มุทาวัน  เป็นเงินจำนวน 717,344 บาท