จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 715,001.92 บาท

270769

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ของนายชวลิต นวลอินทร์ เงินเงินจำนวน 715,001.92 บาท ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560