จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 717,344 บาท

29217

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.ของนายวิรัช บุญจักษุ  จำนวนเงิน 717,344 บาท