จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 722,625 บาท

24225

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินของนายเสน่ห์  วามะลุน สมาชิก ช.พ.ค.  เป็นเงินจำนวน  722,625 บาท ในวันที่  2 ตุลาคม 2560