จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 724,712 บาท

44625

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ  จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.ของนางสุภาพ บุญหลง จำนวนเงิน724,712 บาท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560