จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 1,286,435.01 บาท

169145 169146

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.ให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 1,286,435.01 บาท ดังนี้

  1. นางภูธิตา ผกาพันธ์ เงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 565,228.01 บาท
  2. นางสมานจิตร  อุทธา เงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 721,207 บาท