จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 729,669 บาท

30034 30035

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ  จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของนายสว่าง ขันแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม เป็นเงินจำนวน 729,669 บาท