จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

44623

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ให้กับผู้จัดการศพ  นางมาลี  อาษาศรี สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม จำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560