จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 200,000 บาท

169144 169143

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับผู้จัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 2 ราย คือ นางอาภรณ์ สังสนา และนายวินัย พันธุระ รายละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560