จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

ให้กับผู้จัดการศพนายสุพจน์  สินเติม สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท

103787