จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

204777

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้กับผู้จัดการศพ                                                                    ของนายศักดา  บุญรอด  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม เป็นเงิน จำนวน 200,000 บาท