จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

34483

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.  ให้กับผุู้จัดการศพของนายอำนาจ  รัตนสมัคร   จำนวนเงิน 200,000 บาท