กิจกรรมโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจก และต้อหิน เป็นโครงการดูแลสุขภาพดวงตาให้แก่ข้าราชการครู-คู่สมรส-บิดา-มารดา-บุตร- และข้าราชการทุกหน่วยงานฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไป            ที่โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน

1

2