การลดดอกเบี้ยเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

สกสค

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และธนาคารออมสิน ได้ทำข้อตกลงดอกเบี้ยเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สำหรับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ  โดยจะมีผลทำให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผู้กู้ ชำระอัตราดอกเบี้ยลดลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางการลดดอกเบี้ย